Savjetovanje prilikom osnivanja društva, obrta ili udruge

Pokretanje poslovanja nije jednostavan zadatak. Zakonski postupci osnivanja društva čine se kompliciranima te time na prvu otežavaju realizaciju poslovnih planova. Je li bolje registrirati obrt ili poduzeće, j.d.o.o. ili d.o.o. te kako doći do osnivačkog poticaja ili kredita pitanja su koja se nameću svakom pojedincu koji želi zakoračiti u poslovni svijet.

Uz provedbu zakonskih postupaka osnivanja, poslovno savjetovanje prilikom osnivanja obuhvaća sustavno planiranje za vas optimalnog „START-UP“ poslovnog modela:

 • razmatranje specifičnosti vaših potreba, zahtjeva i ciljeva
 • pružanje kvalitetne informativne podrške pri donošenju poslovnih odluka
 • pružanje inovativnih i praktičnih savjeta za osiguravanje kontinuiranog napretka vašeg poslovanja

Računovodstvene usluge

Računovodstve usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga u skladu s hrvatskim propisima, kao i poslovnim zahtjevima klijenata:

 • obračun amortizacije (u skladu s važećim računovodstvenim propisima)
  vođenje knjiga izlaznih i ulaznih računa (za potrebe obračuna poreza na dodanu vrijednost)
 • priprema, kontrola i izrada propisanih obračuna za porez na dodanu vrijednost (dostava obračuna Poreznoj upravi elektroničkim putem)
 • izrada godišnjih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, prijava poreza na dobit)
 • obračun i sastavljanje prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza, trošarina i sl.
 • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB)

Računovodstvene usluge

Računovodstve usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga u skladu s hrvatskim propisima, kao i poslovnim zahtjevima klijenata:

 • obračun amortizacije (u skladu s važećim računovodstvenim propisima)
  vođenje knjiga izlaznih i ulaznih računa (za potrebe obračuna poreza na dodanu vrijednost)
 • priprema, kontrola i izrada propisanih obračuna za porez na dodanu vrijednost (dostava obračuna Poreznoj upravi elektroničkim putem)
 • izrada godišnjih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, prijava poreza na dobit)
 • obračun i sastavljanje prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza, trošarina i sl.
 • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB)

Knjigovodstvene usluge

 • uspostava i vođenje financijskog knjigovodstva (dnevnika i glavne knjige)
 • uspostava i vođenje analitičkih evidencija (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, obveza i potraživanja te ostalih propisanih poreznih evidencija)
 • druge knjigovodstvene usluge (kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje te usklađivanje sintetičkih i analitičkih računa)

Redovite konzultacije s pravnim i poreznim partnerima osiguravaju pravovremeno dobivanje odgovora na pojavu bilo kakvih pitanja tijekom obavljanja računovodstvenih poslova. Naše usluge podrazumijevaju sveobuhvatnu stručnu podršku i isključuju potrebu uključivanja vanjskih stručnjaka.

Obračun plaća

Obračun plaća i drugih dohodaka područje je financijskih i poslovnih usluga koje zahtijeva izvjestan stupanj preciznosti. Utvrđivanje neto plaće zaposlenika na temelju njihove bruto zarade na prvu može djelovati kao jednostavan zadatak, no postoje mnogi čimbenici koji utječu na izračun iste (premještaj, bonusi, prekovremeni rad, ograničenja na isplatu socijalnih doprinosa i dr.).
Propusti proizašli iz obračuna bruto plaće u konačnici se odražavaju na najosjetljivije područje – područje neto plaća radnika, stoga je iznimno važno dobro poznavati uz plaće vezana prava i obveze.

Usluga obračuna plaća podrazumijeva:

 • obračun mjesečnih plaća, premija i dodataka na plaću, obveznih doprinosa, poreza i prireza, obustavu i naknadu plaća te refundaciju tih naknada kao i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora i dr.)
 • izradu platnih lista i naloga (iz naloge za doznaku u korist računa zaposlenika te nalog za doznaku koji se odnosi na poreze i doprinose „iz“ i „na“ primanja zaposlenika)
 • izradu i dostavu rekapitulacija uplata (uplata na tekuće račune radnika, pojedinačnih naloga za plaćanje i/ili, po ovlaštenju, plaćanje putem internet bankarstva)
 • pripremu mjesečnih izvještaja (sastavljanje propisanih izvještaja i predaja JOPPD obrasca elektroničkim putem Poreznoj upravi)
 • prijave i odjave radnika (podrška s prijavama i odjavama radnika na Zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora

Izrada financijskih izvještaja

 • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama
 • zakonsko izvještavanje (godišnje ili kvartalno) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim zakonskim propisima (uz pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje te predaju istih nadležnim tijelima)
 • izvještavanje menadžmenta poduzeća periodično prema dogovoru, a u skladu s računovodstvenim standardima
 • izradu i provjeru kreditnih upitnika na zahtjev klijenta te komunikaciju s bankama

Porezno savjetovanje

U suradnji s poslovnim partnerom Braovac porezno savjetništvo j.t.d. pružamo usluge Poreznog savjetovanja:

 • savjetovanje o svim poreznim pitanjima
 • porezno zastupanje pred poreznim tijelima i upravnim sudovima
 • porezno planiranje
 • porezna revizija
 • izrada studija transfernih cijena